Formálne jazyky a automaty
(letný semester 2021/2022)

[ oznamy ]
[ pravidlá ]
[ domáce úlohy ]
[ riešenia ]
[ hodnotenie ]
[ materiály ]
[ odkazy ]
[ TeX ]
[ kontakt ]

Prihlásenie

Meno:
Heslo:

Pravidlá predmetu

Základné podmienky úspešného absolvovania predmetu

Na absolvovanie predmetu so ziskom niektorej zo známok A–E je v tomto semestri nutné:

  1. Získať aspoň 60 bodov.
  2. Dodržať limit najviac dvoch neospravedlnených neúčastí na cvičeniach.
  3. Správne vyriešiť po jednej úlohe z aspoň troch rôznych sád pre jednotlivé cvičenia a najmenej jedno z týchto riešení ústne odprezentovať pri tabuli. Za tieto úlohy sa neprideľujú žiadne body a je potrebné si ich vopred zarezervovať.
Nesplnenie niektorej z uvedených podmienok má automaticky za následok hodnotenie FX.

1. Bodovanie

V priebehu semestra je možné získať aspoň 120 bodov. Z toho:

Po skončení výučbovej časti semestra sa stanoví výsledné hodnotenie za cvičenia, pozostávajúce z jednej zo známok ÁNO alebo FX, podľa nasledujúceho kľúča: Študent s hodnotením ÁNO sa následne zúčastní ústnej skúšky, na ktorej je možné dosiahnuť ľubovoľné z hodnotení A–FX (s prihliadnutím na body zo semestra).

2. Neúčasti na cvičeniach a písomkách

Za semester sú povolené najviac dve neospravedlnené neúčasti na cvičeniach. V odôvodnených prípadoch je možné neúčasť ospravedlniť u cvičiaceho (stačí ústne).

Riadne termíny obidvoch písomiek budú stanovené začiatkom semestra. Prípadnú neúčasť na niektorej z písomiek možno ospravedlniť iba v obzvlášť závažných prípadoch u prednášajúceho. Neospravedlnená neúčasť znamená prepadnutie riadneho termínu danej písomky.

3. Úlohy na cvičenia

Spravidla na každé cvičenie (okrem úvodného) bude v približne týždennom predstihu vypísaná sada úloh určená na preriešenie v rámci daného cvičenia. Podmienkou úspešného absolvovania predmetu je dosiahnutie uznania aspoň troch riešení takýchto úloh z troch rôznych sád a ústna prezentácia aspoň jedného z nich. Na uznanie riešenia je potrebné:

V prípade nesprávneho riešenia úlohy na cvičenie sa postupuje nasledovne. Pokiaľ chyby v riešení boli malé, študent má možnosť riešenie opraviť a odovzdať do nasledujúceho cvičenia. Pokial šlo o veľké chyby, riešenie je definitívne neuznané bez možnosti opravy. O tom, či sú chyby malé alebo veľké rozhoduje cvičiaci. Približnou charakteristikou veľkej chyby je, že na jej opravenie by bolo treba kompletne prepísať celé riešenie, prípadne jeho významnú časť. Približnou charakteristikou malej chyby je, že na jej opravu treba spraviť iba lokálne úpravy v riešení. Situácia, že študent si úlohu zarezervuje, ale riešenie na cvičení neodovzdá, sa považuje za ekvivalentnú so situáciou, keď sa odovzdá úplne nesprávne riešenie.

Opravné termíny

Každý študent má nárok na dva opravné termíny, pričom na každom si môže opraviť buď jednu z písomiek, alebo ústnu skúšku. Navyše platí, že každá z písomiek sa dá opravovať najviac raz. Rozhodnutie písať opravnú písomku znamená, že pôvodný výsledok z písomky sa anuluje a do výsledného hodnotenia sa započíta výsledok z opravnej písomky (teda je možné si aj pohoršiť). Body za bodované domáce úlohy sa nahradiť nedajú.

Termíny opravných písomiek budú stanovené koncom výučbovej časti semestra po dohode so študentmi, pričom vypísaný bude jeden prvý opravný a jeden druhý opravný termín. Ospravedlniť neúčasť na opravnom termíne písomky možno iba v závažných prípadoch, pričom neospravedlnená neúčasť znamená prepadnutie termínu.

Opravné termíny ústnych skúšok budú stanovené nezávisle na opravných termínoch písomiek.

UPOZORNENIE: informácie uvedené na tejto stránke sú nezáväzné, nemajú veľkú argumentačnú hodnotu a môžu sa meniť. Skutočne záväzné sú iba pokyny prednášajúceho.