Formálne jazyky a automaty
(letný semester 2017/2018)

[ oznamy ]
[ rozvrh ]
[ pravidlá ]
[ domáce úlohy ]
[ riešenia ]
[ hodnotenie ]
[ materiály ]
[ odkazy ]
[ TeX ]
[ kontakt ]

Prihlásenie

Meno:
Heslo:

Pravidlá predmetu

Základné podmienky úspešného absolvovania predmetu

Na absolvovanie predmetu so ziskom niektorej zo známok A–E je v tomto semestri nutné:

  1. Získať aspoň 60 bodov.
  2. Dodržať limit najviac dvoch neospravedlnených neúčastí na cvičeniach.
  3. Správne vyriešiť po jednej úlohe z aspoň troch rôznych sád pre jednotlivé cvičenia a najmenej jedno z týchto riešení ústne odprezentovať pri tabuli. Za tieto úlohy sa neprideľujú žiadne body a je potrebné si ich vopred zarezervovať.
Nesplnenie niektorej z uvedených podmienok má automaticky za následok hodnotenie FX.

1. Bodovanie

V priebehu semestra je možné získať aspoň 120 bodov. Z toho:

Po skončení výučbovej časti semestra sa stanoví výsledné hodnotenie za cvičenia, pozostávajúce z jednej zo známok D+, D, E a FX, podľa nasledujúceho kľúča: Študent s hodnotením D, E, resp. FX získava z predmetu danú známku. Študent s hodnotením D+ si buď môže dať zapísať do indexu D, alebo sa zúčastniť ústnej skúšky, na ktorej je teoreticky možné dosiahnuť ľubovoľné z hodnotení A–FX, avšak s prihliadnutím na body zo semestra (to napríklad znamená, že študent so 120 bodmi má o poznanie vyššiu šancu na zisk známky A, než študent s 84 bodmi).

2. Neúčasti na cvičeniach a písomkách

Za semester sú povolené najviac dve neospravedlnené neúčasti na cvičeniach. V odôvodnených prípadoch je možné neúčasť ospravedlniť u cvičiaceho (stačí ústne).

Riadne termíny obidvoch písomiek sa stanovia začiatkom semestra tak, aby vyhovovali všetkým študentom. Prípadnú neúčasť na niektorej z písomiek možno ospravedlniť iba v obzvlášť závažných prípadoch u prednášajúceho. Neospravedlnená neúčasť znamená prepadnutie riadneho termínu danej písomky.

3. Úlohy na cvičenia

Spravidla na každé cvičenie (okrem úvodného) bude v približne týždennom predstihu vypísaná sada úloh určená na preriešenie v rámci daného cvičenia. Podmienkou úspešného absolvovania predmetu je dosiahnutie uznania aspoň troch riešení takýchto úloh (pričom žiadne dve z úloh nemôžu byť z rovnakej sady) a ústna prezentácia aspoň jedného z nich. Na uznanie riešenia je potrebné:

Opravné termíny

Každý študent má nárok na dva opravné termíny, pričom na každom si môže opraviť buď jednu z písomiek, alebo ústnu skúšku. Rozhodnutie písať opravnú písomku znamená, že pôvodný výsledok z písomky sa anuluje a do výsledného hodnotenia sa započíta výsledok z opravnej písomky (teda je možné si aj pohoršiť). Body za bodované domáce úlohy sa nahradiť nedajú. Na získanie hodnotenia A je odporúčané riešiť prémiové úlohy.

Termíny opravných písomiek budú stanovené koncom výučbovej časti semestra po dohode so študentmi, pričom vypísaný bude jeden prvý opravný a jeden druhý opravný termín. Ospravedlniť neúčasť na opravnom termíne písomky možno iba v závažných prípadoch, pričom neospravedlnená neúčasť znamená prepadnutie termínu.

Opravné termíny ústnych skúšok budú stanovené nezávisle na opravných termínoch písomiek.

UPOZORNENIE: informácie uvedené na tejto stránke sú nezáväzné, nemajú veľkú argumentačnú hodnotu a môžu sa meniť. Skutočne záväzné sú iba pokyny prednášajúceho.