Moderné informačné technológie, ZS 2009/10

Miesto a čas:

 • Utorok 16:30, F1-108


* V dňoch 10. 2. a 11. 2. 2010 od 12:00 do 14:00 bude zápis známok do indexu v miestnosti M252.

* Napíšte esej a do 1. februára 2010 ju pošlite elektronicky na adresu suster@dcs.fmph.uniba.sk
(Subject: MIT meno odosielatela)


15.12.2009

IBL Software Engineering (www.iblsoft.com)
Michal Weis: "Aký je rozdiel medzi programátorom a software developerom?"
(.pps)

ABSTRAKT:

Úvodné predstavenie spoločnosti IBL Software Engineering, jej celosvetovej pôsobnosti a problematiky IT v meteorologickej oblasti.
Praktická časť pojednáva o správe softvérových projektov, ak sa dospeje do stavu keď úlohy, plán, či dokumentácia sa nedajú udržiavať len v hlave či na papieri. Aj ked existujú mnohé metódy a nástroje pre riešenie tejto problematiky, táto prezentácie predstavuje jednoduchý návod, ako je možné začať aplikovať "agilný" prístup vo vývoji softvéru už i u malých projektov ktoré môžu kontrolovateľne rásť.
Záverom je krátke predstavenie aplikácií nástrojov firmy Atlassian (JIRA, Confluence Wiki, Bambo, Crucible, FishEye) a ich použitia v kontexte agilného vývoja.

Jozef Matula: "Vývoj softvéru na NEzelenej lúke" (.pps)

ABSTRAKT:

Oproti vývoju softvérových projektov, ktoré majú definovaný začiatok a koniec, dlhoročný vývoj softvérových produktov (COTS alebo krabicový softvér) prináša rôzne problémy s údržbou rozsiahleho kódu. Tieto problémy sú ešte umocnené potrebou podpory rôznych cieľových platforiem, operačných systémov a následným testovaním.
Prezentácia popisuje nástrahy a dôsledky dlhodobého rozširovania softvérového systému postaveného na jazyku C++ v našej spoločnosti a technológie, ktoré umožňujú udržateľnosť jeho ďalšieho vývoja, a tiež prechod ku interaktívnym Web 2.0 aplikáciám.


1.12.2009

KPMG (www.kpmg.sk)
Jozef Stanko, Mikuláš Zalai:
1. prezentácia témy "Interoperabilita spoločných modulov ÚPVS a súvislosť s budovaním eGovernmentu"
(.pdf)
2. prezentácia druhej témy (.pptx)

ABSTRAKT

V súčasnosti Slovensko prechádza z fázy špecifikácie požiadaviek na elektronizáciu verejnej správy do fázy návrhu jednotlivých riešení tvoriacich komplexné prostredie eGovernmentu. Spoločné moduly Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) predstavujú základné stavebné prvky tohto komplexného návrhu. V etape budovania eGovernmentu je preto potrebné navrhnúť Spoločné moduly ÚPVS tak, aby vytvorili konzistentnú, spoľahlivú a opakovane použiteľnú logickú infraštruktúru pre sprostredkovanie styku používateľov, najmä občanov a podnikateľov, a poskytovateľov elektronických služieb verejnej správy. Spoločné moduly ÚPVS je pritom potrebné navrhovať a budovať paralelne s vývojom informačných systémov verejnej správy (ISVS) a priebežne ich s týmito systémami integrovať tak, aby sa zabránilo duplicitným a vzájomne nekompatibilným riešeniam.

Hlavné body:

 • Úvod k spoločným modulom ÚPVS a ich úlohe v kontexte budovania riešení eGovernmentu
 • Predstavenie základnej funkcionality a vzájomnej interoperability spoločných modulov ÚPVS
 • Pojednanie o cieľoch, základných princípoch a otvorených otázkach budovania riešení eGovernmentu

24.11.2009

ESET (www.eset.sk)
Peter Košinár: "Čo robí ESET"
(.pdf)
Juraj Malcho: "Is there a lawyer in the lab?" (.pdf)


3.11.2009

GOOGLE (www.google.sk)
Peter Peresini: "Google Internship"
(.pdf)


20.10.2009

PROFINIT (www.profinit.eu)
Jana Dvořáková, Ján Jozáf: "Moderné databázové systémy"
(cca 2:30) (link)

ABSTRAKT:

Databázové systémy tvoria nevyhnutnú súčasť informačných systémov. Oproti tradičnému využitiu za účelom ukladania dát pre potreby aplikácií v súčastnosti nadobúdajú význam aj v nových dynamicky sa rozvíjajúcich oblastiach dátovej integrácie a business intelligence. Prvá časť prednášky približuje nové trendy v oblasti databázových systémov a na príkladoch demonštruje prístupy k dátovému modelovaniu v rôznych kontextoch. Druhá časť prednášky je venovaná architektúre moderného databázového systému a je doplnená príkladmi z Oracle. Hlavné body:

 1. Nové trendy, dátové modelovanie
  • Predstavenie tradičných, ako aj nových konceptov, aktuálne problémy, použitie databázových objektov v praxi, ako vytvoriť dobrý dátový model
 2. Architektúra moderného databázového systému
  • Z čoho pozostáva databázový systém, tranzakčný mechanizmus, logická štruktúra dát a dátových súborov, recovery

6.10.2009

CENTAUR (www.centaur.sk)
Peter Rybár: "Integrácia - SOA - REST"
(cca use case 2 hodiny) (.pdf)

ABSTRAKT:

Integrácia je jednou z kľúčových úloh pri tvorbe komplexných informačných systémov. Úzko súvisí s pojmom SOA (Servisne Orientovaná Architektúra). S pojmom SOA sa dnes vo svete IT stretávame neustále.
Koľkí z nás by ale dokázali bez váhania definovať tento pojem? Odpovedať na otázku "Čo je SOA?" je veľmi ťažké. SOA totiž predstavuje pre rôznych ľudí rôzne veci. Nad významom SOA a nad pojmami a implementáciami s ňou súvisiacimi sa pokúsime zamyslieť v kontexte tvorby distribuovaných hypermendiálnych systémov architektonickým štýlom REST.

Daniel Buchta: "Autentifikácia s využitím OpenID" (cca 30 minút) (.pdf)

ABSTRAKT:

OpenID je nový autentifikačný protokol, ktorý rieši niektoré aktuálne problémy s autentifikáciou na Internete. Hlavné body prezentácie:

 • dôvody, ktoré viedli k vzniku OpenID
 • čo to OpenID je a ako funguje
 • implementácie OpenID protokolu

Moderné informačné technológie 1, LS 2008/09

Last Updated: 12/17/2009 11:00:10