1-INF-220 Algoritmy a dátové štruktúry

 podmienky
news rss feed

Podmienky na absolvovanie predmetu

V priebehu semestra

Počas semestra bude zverejnených presne 9 domácich úloh. Tieto úlohy budú praktické: budú mať formu exaktného zadania, ktoré je potrebné vyriešiť. Zväčša pôjde o programovacie úlohy, ktoré môžete riešiť v ľubovoľnom (rozumne štandardnom) programovacom jazyku. Môžu sa však vyskytnúť aj počítaco-riešiace domáce úlohy, kde bude potrebné vyriešiť sadu zadaných príkladov podobne ako na predmetoch typu FoJa alebo Matematická Analýza.

Pri riešení úloh je povolené konzultovať ich s kýmkoľvek, vrátane prednášajúceho a spolužiakov. Samotné programovanie či písanie riešenia je však nutné robiť úplne samostatne.

Každá úloha bude mať vopred stanovený deadline. V prípade programovacích úloh sa úloha považuje za úspešne vyriešenú, ak vám systém oznámi, že vaše riešenie bolo OK, skôr ako uplynie deadline. Po jeho uplynutí budú všetky korektné odovzdané riešenia zverejnené. V prípade počítaco-riešiacich úloh sa úloha považuje za úspešnú ak za ňu dostanete stanovený počet bodov, kde bodovanie bude závisieť od zadania. V prípade, že bude odhalené porušenie pravidla o samostatnom vypracovaní riešení, nebudú vinníkom tieto riešenia uznané a môže im byť udelený aj prísnejší trest.

Nutnou podmienkou absolvovania predmetu je úspešné vypracovanie aspoň 7 z 9 domácich úloh.

Skúška

Skúška bude mať písomnú formu. Vaše hodnotenie bude určené počtom bodov získaných na skúške. (Na hodnotenie A je potrebných 80 a viac bodov z aspoň 100 možných, na hodnotenie E je potrebných 55.) V prípade, že za skúšku získate hodnotenie ostro lepšie ako D ale chcete si ho ešte vylepšiť, je možné požiadať o ústne preskúšanie. Vaším hodnotením potom bude hodnotenie tejto ústnej skúšky. Teoreticky sa pri ústnej skúške dá aj pohoršiť si, hoci takéto situácie nie sú časté.

Máte nárok na opravné termíny podľa študijného poriadku (t.j. dva ak máte predmet zapísaný prvýkrát, jeden ak predmet opakujete).